New York - London - Athens - Oslo
Τελευταία Νέα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15/07/2019 17:24  15/07/2019 Σε συνέχεια των από 09.07.2019 και 12.07.2019 ανακοινώσεών της, η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σύμφωνα με τις από 05.07.2019 και 10.07.2019 γνωστοποιήσεις που εστάλησαν στην εταιρεία, συνεπεία συναλλαγών που έλαβαν χώρα την 04.07.2019 ο κ. Kirk Kazazian, κάτοικος Ν. Υόρκης, Η.Π.Α. ο οποίος ελέγχει την εδρεύουσα στην Ν. Υόρκη των Η.Π.Α. εταιρεία με την επωνυμία «Kazazian Asset Management LLC», κατέχει εμμέσως ποσοστό 7,6449 %... ...

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15/07/2019 17:16  Η Εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε, ως είχε προαναγγελθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Θεσσαλονίκης 79-81, Μοσχάτο), η Α Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Παρέστησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.029.110 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90.87% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία καθώς και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη διάρκεια της Α Επαναληπτικής... ...

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/07/2019 17:13  Η Performance Technologies A.E. με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την απόφαση 7 της από 6.9.2018 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ότι την Παρασκευή 12/07/2019 πραγματοποίησε αγορά 5.800 μετοχών της Performance Technologies Α.Ε. συνολικής αξίας 12.992,00 ευρώ. ΧΑ sp ...

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.07.2019

15/07/2019 16:09  Η ΕΥΑΘ ΑΕ, σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Σήμερα, 15η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. συγκροτήθηκε η Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 ? 18, στη Θεσσαλονίκη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ημερήσιας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της... ...

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 - Ορθή επανάληψη

15/07/2019 15:46  Η ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ (εφεξής η ?Εταιρία?), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν της από 9.7.2019 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία ?AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD? ( νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από τον κ. Γεώργιο Σπύρου ), καθώς και από τον Γεώργιο Σπύρου (υπόχρεο πρόσωπο) ότι η ? AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD? ιδιοκτήτρια 11.015 μετοχών της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 0,039% απέκτησε την 6η Φεβρουαρίου 2019 δια αγοράς 2.417.980 μετοχές... ...

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.-Γνωστοποίηση συναλλαγών

15/07/2019 14:28  Η εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. ανακοινώνει με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ότι κος Διονύσης Χιντζίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη την 10η Ιουλίου 2019 σε πώληση 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.843,00 ευρώ. ΧΑ sp ...

ΔΕΗ Α.Ε.-Ενημέρωση για το διαγωνισμό αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων

15/07/2019 13:45  Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα, προθεσμία υποβολής προσφορών για την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά. Θα ακολουθήσει ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 προκειμένου ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος. ΧΑ sp ...

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15/07/2019 11:44  15/07/2019 Η Εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014, ανακοινώνει ότι o κ. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη στα πλαίσια της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που έχει υποβάλλει, προέβη την 12.07.2019 σε αγορά 11.788 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας έναντι 0,34 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 16.07.2019. ΧΑ sp ...

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. 2019.07.15 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/07/2019 11:44  15/07/2019 Συνημμένη η γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ. CNLCAP - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών 2019.07.15 http://www.helex.gr/documents/10180/5527440/1419_5659_2019_Greek_1.pdf/7ab2487d-cb50-4015-bd08-bbf4a4d5b9a2 ΧΑ sp ...

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15/07/2019 10:21  15/07/2019 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000 Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00 Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12.07.2019 και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 81,73% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 7.963.430 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Ενέκρινε... ...

περισσότερα νέα »

Παράγωγα: Η μετακύληση θέσεων ξεκινά με πτωτικό κλίμα

16/07/2019 10:07 - Στην πρώτη σύνοδο της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Ιουλίου, οι επενδυτές οδήγησαν τον FTSE25 σε άλλη μια πτωτική σύνοδο. Με εγγραφή του μέγιστου στις 2141,94 μονάδες στις 10:52. Ενώ το ελάχιστο οι 2084,75, εμφανίστηκε στις 13:40. Στις 17:00 τον είχαν οδηγήσει στις 2115,02 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2114,23 αντιστοιχεί σε μεταβολή -0,75%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 29,213 εκατ. ευρώ.  ...

Χ.Α.: Παρά την ελάττωση των όγκων απουσιάζει η ηπιότητα των διεθνών αγορών

16/07/2019 9:07 - Αναζητούν ισορροπίες οι θεσμικοί. Ενώ την κατεύθυνση δεν κάνουν καν τον κόπο να την αναζητήσουν. Αυτό που διαμορφώνεται σαν ροή συναλλαγών στο ταμπλό είναι καθαρά, μια συνειδητή προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο. Ως την ώρα που οι εξελίξεις έξω και στο εσωτερικό, διαμορφώσουν επενδυτικές προσδοκίες με ορίζοντα μηνών και όχι ημερών όπως τώρα. ...

ΕΙΑΣ: Business English & Insurance English

16/07/2019 9:07 - EnglishΤο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) ανακοινώνει στα Μέλη του και το εκπαιδευτικό του κοινό, την εξαιρετικά σημαντική συνεργασία του με τον εγνωσμένου κύρους και ιστορικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών LINGUAPHONE, η οποία εκφράζεται στο Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε θέματα λειτουργικής αξιοποίησης της ορολογίας Business English και Insurance […] ...

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τρίτος στο NBA 2K20

16/07/2019 9:07 - Πέρσι στο NBA 2K19 είχε καταφέρει να γίνει εξώφυλλο. Φέτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο... ...

ΑΕΚ : Έρχεται στην Αθήνα ο Ολιβέιρα

16/07/2019 9:07 - Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Νέλσον Ολιβέιρα στην ΑΕΚ, καθώς ο Πορτογάλος επιθετικός αναμένεται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή ...

Αυτοί προαλείφονται για γενικοί γραμματείς του κράτους

16/07/2019 9:07 - Μετά την ανάθεση των υπουργικών χαρτοφυλακίων στα πρόσωπα που έκρινε ότι ήταν τα πλέον κατάλληλα... ...

«Τα χειρότερα πέρασαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως θέλει περισσότερα»

16/07/2019 9:07 - Στον Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνησή του και τις προκλήσεις στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί... ...


περισσότερα νέα »

Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας

15/07/2019 16:07 - Εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (ΣΧΕ), καθώς και τις αντίστοιχες διαπραγματευτικές οδηγίες έδωσε σήμερα το Συμβούλιο. ...

Anheuser-Busch InBev: Ματαιώνει τα σχέδια για τη μεγαλύτερη IPO του 2019

13/07/2019 16:07 - Στο «συρτάρι» μπαίνουν τα σχέδια της ζυθοποιίας Anheuser-Busch InBev για την εισαγωγή της θυγατρικής της στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, Budweiser Brewing Company APAC, στο Χρηματιστήριο του Χογκ-Κογκ. Η απόφαση του ομίλου να ματαιώσει τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή του 2019 οφείλεται σε «διαφόρους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά». ...

Η «κούρσα» επιβίωσης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας

13/07/2019 10:07 - Αντιμέτωπη με προκλήσεις που ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να ελέγξει βρίσκεται η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δέχονται πιέσεις εδώ και μήνες και καλούνται να βρουν απαντήσεις στα προβλήματα που απειλούν το μέλλον των παραδοσιακών «παικτών» του κλάδου. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων «φρενάρουν» από την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, τις δραματικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, εν μέρει εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, αλλά και εξαιτίας της «εισβολής» των νέων παικτών από τον χώρο της τεχνολογίας. Σε αυτή την ανελέητη «κούρσα» θα υπάρξουν νικητές, αλλά και πολλοί ηττημένοι. ...

Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq - Stockwatch

12/07/2019 17:07 - Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq  StockwatchΥψηλότερα κινούνται οι δείκτες στην αμερικανική αγορά, με ώθηση από τις δηλώσεις Πάουελ. Ενισχύεται το δολάριο έναντι του ευρώ. Μικρή άνοδος για αργό και ... ...

Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq - Euro2day

12/07/2019 16:07 - Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq  Euro2dayΥψηλότερα κινούνται οι δείκτες στην αμερικανική αγορά με ώθηση από τις δηλώσεις Πάουελ. Ενισχύεται το δολάριο έναντι του ευρώ. Μικρή άνοδος για αργό. ...

Χρηματιστήριο: Πτωτική λόγω Τραπεζών συνεδρίαση με γενίκευση των πιέσεων

12/07/2019 16:07 - Αφού το άνοιγμα έγινε με μικρό πτωτικό χάσμα, ακολούθησε η εγγραφή του ανώτερου μέρας στις 865,19 μονάδες στις 10:42. Αμέσως μετά ξεκίνησε η αναζήτηση του ελάχιστου πρώτου μέρους και ημέρας με την δυναμική στην Αθήνα να διαφοροποιείται από εκείνη της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς για τις μετοχικές αξίες καθώς οι περισσότεροι δείκτες των ευρωπαϊκών εμφανίζουν κέρδη. ...

Τουρκία: Πτώση της λίρας μετά την παράδοση των S-400

12/07/2019 16:07 - Πτώση κατά 0,6% κατέγραψε νωρίτερα η τουρκική λίρα, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των νομισμάτων αναδυόμενων αγορών, καθώς επανήλθαν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για πιθανές αμερικανικές κυρώσεις αφού το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τα πρώτα τμήματα του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. ...

Πτώση των εσόδων αλλά και των αξιών ακινήτων στα ξενοδοχεία

12/07/2019 15:07 - Μέχρι και 20% κάτω θα είναι τα έσοδα των ξενοδοχείων σε σύγκριση με πέρυσι, είτε λόγω μεγάλων προσφορών και εκπτώσεων που προσφέρουν οι μονάδες προκειμένου να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, είτε λόγω μειωμένων κρατήσεων. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, που σύμφωνα με πληροφορίες αφορά και μεγάλα resort σε περιοχές όπως τη Ρόδο, την Πελοπόννησο και αλλού, θα πυροδοτήσει ενδιαφέρον από δυνητικούς αγοραστές οι οποίοι προσδοκούν πτώση των αξιών των μονάδων. ...

περισσότερα νέα »

Τι ώρα θα χτυπάει το κουδούνι στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο

15/07/2019 17:07 - Η Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε σήμερα 15 Ιουλίου ότι δεν θα αλλάξει το ωράριο λειτουργίας των σχολείων και το κουδούνι θα χτυπάει κανονικά... ...

Αυτό είναι το πιο βρώμικο σημείο σε ένα αεροπλάνο

15/07/2019 17:07 - Παρόλο που πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά και γρήγορα μεταφορικά μέσα, το αεροπλάνο δεν παύει να είναι... ...

James Bond: Η Λασάνα Λιντς θα είναι η νέα πράκτορας 007

15/07/2019 17:07 - Η Βρετανή ηθοποιός θα είναι η νέα πράκτορας 007 και θα εμφανιστεί στην κεντρική σκηνή στην αρχή... ...

Δένδιας για τουρκικές γεωτρήσεις: Ικανοποίηση για την «ομόφωνη τοποθέτηση» των υπουργών Εξωτερικών

15/07/2019 17:07 - Την ικανοποίησή του για την «ομόφωνη τοποθέτηση» των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο ζήτημα των τουρκικών... ...

Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου

15/07/2019 17:07 - Μικρή άνοδο κατέγραψαν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου καθώς τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή... ...

ΑΕΚ: Αποκάλυψε και τη δεύτερη εμφάνισή της

15/07/2019 17:07 - Μετά την πρώτη εμφάνισή της ενόψει της νέας σεζόν, η ΑΕΚ αποκάλυψε σήμερα και τη δεύτερη, η οποία δεν διαφέρει και πολύ στη βασική της... ...

Δολοφονία Αμερικανίδας βιολόγου: Βασικός ύποπτος στα χέρια των Αρχών

15/07/2019 17:07 - Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας ένας άντρας για τη δολοφονία της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου... ...

Συνελήφθη 32χρονος, βρέθηκαν στην κατοχή του τόξο, βέλη και κάνναβη

15/07/2019 17:07 - Ένα τόξο με 23 βέλη, ποσότητα κάνναβης βάρους 14,7 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας... ...

περισσότερα νέα »

Το διπλωματικό επεισόδιο ΗΠΑ-Βρετανίας και η εμπλοκή Τζόνσον

15/07/2019 8:07 - Η παραίτηση του Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ εξέθεσε επικίνδυνα τον Μπόρις Τζόνσον. Τι δείχνει το διπλωματικό επεισόδιο για τη βρετανική πολιτική, μετά το Brexit και τους Τόρις. Πώς η πολιτική πόλωση φθείρει τους θεσμούς. ...

Martin Wolf: Πού κάνει λάθος ο Βλάντιμιρ Πούτιν

14/07/2019 8:07 - Ο βασικός αρθρογράφος των Financial Times αποδομεί την εκτίμηση του Ρώσου Προέδρου ότι ο φιλελευθερισμός έχει πεθάνει. Η ανάγκη «επιδιορθώσεων» και τι δεν μπορεί να κατανοήσει ο Πούτιν. ...

Το κρυπτονόμισμα του Facebook και οι μεγάλες προκλήσεις

11/07/2019 8:07 - Τα δυνητικά οφέλη και οι κίνδυνοι του Libra για τα χρηματοοικονομικά. Ο προβληματισμός των τραπεζών και ο κίνδυνος συγκέντρωσης οικονομικής εξουσίας στα χέρια του Facebook. ...

Ποια εμπόδια καλείται να υπερβεί ο Μητσοτάκης

10/07/2019 8:07 - Η νέα ελληνική κυβέρνηση πρέπει να εκσυγχρονίσει την οικονομία μέσα σε ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα, οι προτεραιότητες και το στοίχημα της ανάπτυξης. ...

Ελ Εριάν: Ερχεται «βουτιά» σε ευρωπαϊκές μετοχές και ομόλογα

10/07/2019 8:07 - Η Ευρώπη πλησιάζει επικίνδυνα στο σημείο όπου τα οφέλη από τα χαμηλά επιτόκια αντισταθμίζονται από τα ρίσκα. Η υποτονική ανάπτυξη, ο χαμηλός πληθωρισμός και ο κίνδυνος «ιαπωνοποίησης». Πως πρέπει να προσαρμόσουν οι επενδυτές τα χαρτοφυλάκια. ...

«Παιχνίδια πολέμου» από Τραμπ με όπλο το δολάριο

09/07/2019 8:07 - Η χρήση του δολαρίου ως όπλου για την ενίσχυση του εμπορίου θα οδηγήσει σε νέο γύρο αντιποίνων. Οι επιθέσεις Τραμπ κατά Ντράγκι, ο ρόλος της Fed και το νέο δόγμα των ΗΠΑ για τη χειραγώγηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. ...

Ο μακρύς δρόμος του Κυριάκου για «ανάσταση» της Ελλάδας

08/07/2019 10:07 - Με εξασφαλισμένη την αυτοδυναμία, ο Κ. Μητσοτάκης θα μπορέσει να μειώσει φόρους και γραφειοκρατία και να προχωρήσει τις αποκρατικοποιήσεις. Ωστόσο, έχει πολλά ακόμα να κάνει, ώστε η Ελλάδα να επιστρέψει στην πλήρη ανάκαμψη. ...

Η απίστευτη συρρίκνωση των χρηματιστηρίων!

07/07/2019 19:07 - Τι σηματοδοτεί η έξοδος της Alex Springer μετά από 34 χρόνια και ποιος ο ρόλος των private equities. Το κυνήγι των αποδόσεων, οι αγορές ιδίων μετοχών και γιατί το ντεμπούτο της Slack μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τα IPOs. ...

περισσότερα νέα »

Αναζήτηση

Δείκτες
Γενικός Δείκτης 851.28  (+10,541.00%)
FTSE 20 Large Cap 2,114.23  (+105,611.50%)
Δείκτης Αγοράς 525.57  (+10,411.40%)
FTSE Mid Cap 1,330.46  (+132,946.00%)
FTSE Τράπεζες 732.78  (+10,368.29%)
Συν. Απόδοση ΓΔ 1,383.71  (+138,271.00%)
Διεθνούς Δραστηριοποίησης
Plus
2,386.82  (+119,241.00%)
Mid & Small Cap
Θεμελιωδών Μεγεθών
2,757.56  (+137,778.00%)
  Τελευταία Ενημέρωση 15/07/19 17:32
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA

Χρηματιστήριο
Σύμβολο Τιμή Μεταβολή
 ΣΠΙ   0.31   +24.00% 
 ΑΑΑΠ   2.10   +20.00% 
 ΑΛΣΙΝ   0.04   +19.44% 
 ΔΙΧΘ   0.05   +19.05% 
 ΕΝΒΙ   1.03   +18.66% 
 ΦΙΕΡ   0.31   +18.05% 
 ΛΑΝΑΚ   0.82   +17.99% 
 ΠΕΡΦ   2.62   +16.96% 
 ΣΠΙΝΤ   0.01   +14.29% 
 ΛΕΒΚ   0.15   +13.18% 
  Τελευταία Ενημέρωση 15/07/19 17:31
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA
Σύμβολο Τιμή Μεταβολή
 ΦΦΓΚΡΠ   4.80   -24.88% 
 ΑΛΤΕΚ   0.01   -20.00% 
 ΚΑΘΗ   0.32   -20.00% 
 ΜΠΟΠΑ   0.06   -19.72% 
 ΕΒΖ   0.08   -19.35% 
 ΒΙΟΤ   0.03   -18.99% 
 ΑΓΚΡΙ   0.01   -17.65% 
 ΜΟΧΛ   0.80   -14.89% 
 ΑΛΚΟ   0.18   -14.29% 
 ΠΣΥΣΤ   0.01   -14.29% 
  Τελευταία Ενημέρωση 15/07/19 17:32
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA

Ισοτιμίες Νομισμάτων
 Σύμβολο   Τιμή 
 EUR/USD   1.18 
 EUR/GBP   0.92 
 EUR/JPY   128.55 
  Τελευταία Ενημέρωση