New York - London - Athens - Oslo
Αποτελέσματα: Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15274 15275 Επόμενο » 

Ανακοινώσεις Εισηγμένων

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2018

24/05/2019 17:27  24/05/2019 Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Μαΐου 2019 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.545.296,55 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,07 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64... ...

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)

24/05/2019 17:25  24/05/2019 Στο 8ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, δηλαδή το αργότερο μέχρι 23.05.2021, κατΆ ανώτατο όριο δύο εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά (2.207.567) κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς τα δύο Ευρώ... ...

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)

24/05/2019 17:24  24/05/2019 Στο 4ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 173) και ειδικότερα της κας. Ολυμπίας Γ. Μπαρζού (ΑΜ ΣΟΕΛ 21371) ως Τακτικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού και της κας. Μαρίας Α. Λυμπέρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 52761) ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση... ...

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)

24/05/2019 17:24  24/05/2019 Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 23η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Ελευσίνας, Μαγούλα Αττικής, θέση Σκλήρη ? Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 19.517.274 κοινές, ονομαστικές μετοχές... ...

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 06.06.2019

24/05/2019 17:22  25/04/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο Αναθεωρημένη Πρόσκληση σε Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων http://www.helex.gr/documents/10180/5458560/876_4111_2019_Greek_2.pdf/85e585c8-6d86-4e96-9e1f-19fb4bd13b7d ΧΑ sp ...

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Γνωστοποίηση Διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

24/05/2019 17:21  24/05/2019 Η «Intercontinental International A.Ε.Ε.Α.Π.» (εφεξής η Εκδότρια) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 23 Μαΐου 2019 συνεδρίασή της, ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητας τους. Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019. Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την εταιρεία ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους: ... ...

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL-Γνωστοποίηση Διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

24/05/2019 16:08  Η «Intercontinental International A.Ε.Ε.Α.Π.» (εφεξής η Εκδότρια) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 23 Μαΐου 2019 συνεδρίασή της, ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητας τους. Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019. Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την εταιρεία ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους: · Η... ...

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24/05/2019 15:49  Παρακαλώ δείτε το συνημμένο http://www.helex.gr/documents/10180/5458560/134_4109_2019_Greek_1.pdf/55159c59-8ee4-44d4-b713-f315111b7b89 XA sp ...

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.-Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου (Αλλαγή Ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης)

24/05/2019 15:48  Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι η οριζόμενη από το Οικονομικό Ημερολόγιο, ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης αλλάζει και μετατίθεται την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 (από 14 Ιουνίου 2019). XA sp ...

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΒΕΕ

24/05/2019 15:48  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΒΕΕ http://www.helex.gr/documents/10180/5458560/1182_4104_2019_Greek_1.pdf/62f87637-a734-44bf-89bc-0da756f163e8 XA sp ...


Αποτελέσματα: Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15274 15275 Επόμενο »