New York - London - Athens - Oslo
Αποτελέσματα: Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15375 15376 Επόμενο » 

Ανακοινώσεις Εισηγμένων

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15/07/2019 17:16  Η Εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε, ως είχε προαναγγελθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Θεσσαλονίκης 79-81, Μοσχάτο), η Α Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Παρέστησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.029.110 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90.87% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία καθώς και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη διάρκεια της Α Επαναληπτικής... ...

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/07/2019 17:13  Η Performance Technologies A.E. με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την απόφαση 7 της από 6.9.2018 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ότι την Παρασκευή 12/07/2019 πραγματοποίησε αγορά 5.800 μετοχών της Performance Technologies Α.Ε. συνολικής αξίας 12.992,00 ευρώ. ΧΑ sp ...

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.07.2019

15/07/2019 16:09  Η ΕΥΑΘ ΑΕ, σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Σήμερα, 15η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. συγκροτήθηκε η Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 ? 18, στη Θεσσαλονίκη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ημερήσιας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της... ...

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 - Ορθή επανάληψη

15/07/2019 15:46  Η ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ (εφεξής η ?Εταιρία?), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν της από 9.7.2019 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία ?AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD? ( νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από τον κ. Γεώργιο Σπύρου ), καθώς και από τον Γεώργιο Σπύρου (υπόχρεο πρόσωπο) ότι η ? AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD? ιδιοκτήτρια 11.015 μετοχών της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 0,039% απέκτησε την 6η Φεβρουαρίου 2019 δια αγοράς 2.417.980 μετοχές... ...

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.-Γνωστοποίηση συναλλαγών

15/07/2019 14:28  Η εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. ανακοινώνει με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ότι κος Διονύσης Χιντζίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη την 10η Ιουλίου 2019 σε πώληση 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.843,00 ευρώ. ΧΑ sp ...

ΔΕΗ Α.Ε.-Ενημέρωση για το διαγωνισμό αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων

15/07/2019 13:45  Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα, προθεσμία υποβολής προσφορών για την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά. Θα ακολουθήσει ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 προκειμένου ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος. ΧΑ sp ...

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15/07/2019 11:44  15/07/2019 Η Εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014, ανακοινώνει ότι o κ. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη στα πλαίσια της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που έχει υποβάλλει, προέβη την 12.07.2019 σε αγορά 11.788 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας έναντι 0,34 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 16.07.2019. ΧΑ sp ...

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. 2019.07.15 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/07/2019 11:44  15/07/2019 Συνημμένη η γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ. CNLCAP - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών 2019.07.15 http://www.helex.gr/documents/10180/5527440/1419_5659_2019_Greek_1.pdf/7ab2487d-cb50-4015-bd08-bbf4a4d5b9a2 ΧΑ sp ...

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15/07/2019 10:21  15/07/2019 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000 Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00 Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12.07.2019 και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 81,73% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 7.963.430 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Ενέκρινε... ...

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15/07/2019 10:14  15/07/2019 Η Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου, μετά την εκλογή αυτού από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 12η Ιουλίου 2019. Το Διοικητικό συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν έχει τετραετή θητεία και αποτελείται από τα εξής πέντε (5) μέλη: Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης,? εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Εμμανουήλ Αναστασίου Παΐρης ? εκτελεστικό μέλος, Δ/νων Σύμβουλος Δωρίς Δημητρίου Παΐρη ? μη εκτελεστικό μέλος Θεοδόσιος... ...


Αποτελέσματα: Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15375 15376 Επόμενο »