New York - London - Athens - Oslo

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Αποτελέσματα 2020 - Καθαρά κέρδη μετά από φόρους EUR3,9 εκ. (2)

30/03/2021 09:40
29 Μαρ 2021 Σχολιασμός Δραστηριοτήτων Το 2020 σημαδεύτηκε από μια πρωτόγνωρη παγκόσμια υγειονομική κρίση που κλόνισε βαθιά όλες τις οικονομίες, με τον αναπόφευκτο κλυδωνισμό των χρηματιστηριακών αγορών. Το κλίμα αβεβαιότητας και η αδυναμία αποτίμησης των επιπτώσεων της πανδημίας είχαν καταλυτική επίδραση σε όλο τον παγκόσμιο χάρτη. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο Όμιλος δεν έπαψε να δρομολογεί αναπτυξιακές δράσεις, λειτουργώντας απρόσκοπτα με υψηλά ποσοστά τηλεργασίας (88%), για όλη την περίοδο μέχρι τον Δεκέμβριο. Πολλές από τις δράσεις που ολοκληρώθηκαν την χρονιά που πέρασε είναι αποτέλεσμα αυτών των νέων συνθηκών που διαμόρφωσε η Covid -19 καθώς λειτούργησε μεταξύ άλλων ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αδιαμφισβήτητη επιτυχία αποτελεί η αντίδραση του ομίλου στις ανάγκες της πανδημίας με την ταχύτατη ανάπτυξη και διάθεση το πρώτο εξάμηνο του 2020 της πλατφόρμας AXIA e-Shareholders Meeting, μέσω της οποίας οι εταιρείες μπορούν να διεξάγουν τις Γενικές τους Συνελεύσεις από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας την ευκολία πρόσβασης και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων και καταγραφής της ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα. Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα της γρήγορης κατανόησης των αναγκών του οικοσυστήματος και των ανακλαστικών του Ομίλου στις προκλήσεις που το νέο περιβάλλον έχει διαμορφώσει. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκαν δράσεις που αφορούν στην μετεξέλιξη του Ομίλου, όπως η λειτουργική ενσωμάτωση της σημαντικής οργανωτικής αλλαγής που έγινε στις αρχές του 2020, η επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ομίλου και η διαμόρφωση νέων πηγών εσόδων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Επιπλέον, μετά την τελική διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας με το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ (Boursa Kuwait) με την υπογραφή της σύμβασης-πλαισίου (Services Agreement), ξεκίνησε η υλοποίηση της συνεργασίας μας, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 5 χρόνια και να αποφέρει αξιόλογα έσοδα. Στην κατεύθυνση της εξωστρεφούς αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και των υποδομών του ομίλου παραδόθηκαν την χρονιά αυτή οι απαραίτητες υποδομές που συνέβαλαν στην έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου ενέργειας. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους η κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του πλήρους φακέλου της αίτησης αδειοδότησης της ATHΕΧCSD κατά τον Κανονισμό CSDR και το ν.4569/2018, η οποία και εγκρίθηκε πρόσφατα με έναρξη ισχύος από 12 Απριλίου 2021. Στο νέο περιβάλλον η ATHEXCSD έχει την ευκαιρία να αναπτύξει πρόσθετες υπηρεσίες. Την χρονιά που πέρασε αναθεωρήθηκε η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της. Οι σημειωθείσες αλλαγές στη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής επέφεραν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συμμετοχές με σημαντικό απόσταγμα εμπειρίας τόσο από τον τραπεζικό, τον ευρύτερα θεσμικό χώρο καθώς και από τον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων (asset management). Μια ακόμα υπηρεσία που ξεκίνησε επιτυχώς το δεύτερο εξάμηνο αφορά στη δυνατότητα εισφοράς μετοχών για την ανταλλαγή τους με μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες της αγοράς αλλά και τους μικροεπενδυτές καθώς απλοποιεί την συγκέντρωση επενδύσεων και τη μεταφορά τους υπό ενεργή διαχείριση από θεσμικούς φορείς. Σημαντική για την ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν, τόσο η αναγνώριση του αναπτυξιακού της ρόλου στις προτάσεις της Έκθεσης Πισσαρίδη, όσο και η αποτύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και κινήτρων όπως αυτές καταγράφηκαν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ειδικότερα για τα κίνητρα (α) υποστήριξης των εκδοτριών και (β) υποστήριξης των εγχώριων επενδυτών που προτείνονται στην έκθεση αυτή, ο Όμιλος κινητοποιώντας και άλλους φορείς του οικοσυστήματος, ανέθεσε στον ΙΟΒΕ την εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προτάσεων. Τα παραπάνω, μαζί με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Εταιρική Διακυβέρνηση θα συντελέσουν καταλυτικά στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου που η εγχώρια κεφαλαιαγορά μπορεί να διαδραματίσει στη χρηματοδότηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Η διοίκηση του ομίλου την χρονιά που πέρασε έκανε σημαντικά βήματα τόσο για την υποστήριξη της εδραίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης στο επίπεδο της αγοράς, με την υποστήριξη της δυναμικής ενεργοποίησης του ΕΣΕΔ μαζί με τους υπόλοιπους φορείς του οικοσυστήματος, όσο και με την προσπάθεια πρότυπης εφαρμογής των κανόνων σε εταιρικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού για το σύνολο της χρηματιστηριακής αγοράς ξεκίνησε, σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ, το νέο πρόγραμμα ATHEX Innovation. Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει τον εντοπισμό εταιρειών και ερευνητικών ομάδων με ενδιαφέρουσες ψηφιακές λύσεις που έχουν εφαρμογή στον χώρο της κεφαλαιαγοράς. Μέσω του προγράμματος θα είναι εφικτή και η ανάθεση της υλοποίησης δράσεων που καλύπτουν τις ανάγκες του οικοσυστήματος της Κεφαλαιαγοράς σε ικανές ομάδες με διεπιστημονική κατάρτιση, απελευθερώνοντας σχετικούς πόρους του Ομίλου και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. Η πολύπλευρη δραστηριότητα κατά την χρονιά που πέρασε αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς σε περιόδους κρίσεων αλλά και της ικανότητάς του Ομίλου να μετεξελίσσεται, φέρνοντας εις πέρας σημαντικά έργα και πρωταγωνιστώντας στις προσπάθειες ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έχοντας ταυτόχρονα ουσιαστική παρουσία στη διεθνή σκηνή. Φέτος, με την συμπλήρωση των 145 ετών λειτουργίας της Χρηματιστηριακής αγοράς στην Ελλάδα, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι προσπάθειες με γνώμονα την υποστήριξη των σταθερών αρχών της κεφαλαιαγοράς, την συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουργίας της και την διεθνή αναγνώριση των δεξιοτήτων του συνόλου των συντελεστών της. Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr). ΧΑ